Bu kitap, yeni nesil yazılım geliştirme platformu olan .NET teknolojisinin mimarisini ve tam anlamıyla nesne yönelimli bir dil olan "C# programlama" dilini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bununla beraber yazılım geliştirme süreçinde karşılaşılan güçlüklerin nasıl aşılacağını ve sağlam bir yazılım tasarımının nasıl oluşturulacağını ele almaktadır.

Kitap, nitelikli konu seçimiyle, sade ve düzgün Türkçe kullanımıyla, her bölümün sonunda verdiği özet ve sorularla, gerçek projelerden alınmış örneklerle, yeni gelişmeleri de içeriyor olmasıyla gerek yeni öğrenen gerekse deneyimli uygulama geliştiriciler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Ayrıca konuları yüzeysel değil bir mühendis yaklaşımıyla ayrıntılı ele alması bakımından üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği gibi mühendislik ve sosyal bilimlerde dört yıllık lisans ve meslek yüksek okulu öğrencileri için de yararlı bir ders kitabı olma özelliğindedir.

Cilt 1. Programlama İlkeleri
Cilt 2. İleri Düzey Programlama

1.Cildi satın almak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
hepsiburada.com
kitapyurdu.com


2.Cildi satın almak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
hepsiburada.com
kitapyurdu.comÖnsöz

.NET Framework hakkındaki en son güncel bilgileri içeren bu kitabın Microsoft yazılım platformunu öğrenmek isteyen yazılımcılara ve sektöre girmek üzere hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza yol gösterici olacağını düşünüyorum.

Türkçe teknik içerik yazılım sektöründe önemli bir eksiklik olarak durmaktadır. Bu çalışmanın da böylesi önemli bir açığı da kapatacağına inanıyoruz. Kitabın içeriğinin sadece teorik bilgi ile sınırlı kalmaması ve yazarın profesyonel hayattaki deneyimlerini de okuyucu ile paylaşıyor olması zengin içeriğine daha da fazla değer katmaktadır.

Bu kitapla Ahmet KAYMAZ'ın sektörümüze önemli bir katkı sağladığını düşünüyor ve kendisini böylesi ayrıntılı ve titiz çalışması dolayısı ile kutluyorum.

Mehmet EMRE
Microsoft Türkiye

İÇİNDEKİLER (Cilt 1)

Önsöz

Bölüm 1.    .NET Framework Temel Kavramları

      1.1.       .Net Framework Nedir?              15

      1.2.       CLI, CTS ve CLS Nedir?            18

      1.3.       Yönetilen ve Yönetilmeyen Kod Nedir?  20

      1.4.       CLR (Common Language Runtime) Nedir?             20

      1.5.       IL/MSIL  ve JIT (Just-ın-Time) Derleme  23

      1.6.       Framework Sınıf Kütüphanesi – FCL       24

      1.7.       Üst-Veri (Metadata) Nedir?       24

      1.8.       ILDASM ve ILASM Aracı (IL Disassembler)        25

      1.9.       Bütünleşik-Kod (Assembly) Nedir?        27

      1.10.     Uygulama Alanı          31

      1.11.     Bellek Yönetimi ve Çöp Toplama (Garbage Collection)

      1.12.     .NET ve JAVA            34

      1.13.     Özet

      1.14.     Sorular

 

Bölüm 2.    C# Programlama Diline Giriş

      2.1.       İlk Örnek       38

      2.2.       Visual Studio.NET Arayüzü (IDE)           41

             2.2.1.    Visual Studio.NET Pencereleri           41

             2.2.2.    IDE Ortamında İlk Örnek     46

      2.3.       Özet

      2.4.       Sorular

 

Bölüm 3.    Veri Türleri ve Değişkenler

      3.1.       Değer ve Referans Türleri         50

      3.2.       Uzayan İfadeler           55

      3.3.       Sabitler         55

      3.4.       Veri Türleri Arasında Dönüşüm               57

      3.5.       Boxing ve Un-Boxing Dönüşüm             62

      3.6.       Literal Karakterleri      63

      3.7.       Anahtar Sözcükler ve Tanımlayıcılar       65

      3.8.       Nullable Veri Türleri  68

      3.9.       Özet

      3.10.     Sorular

 

Bölüm 4.    Operatörler

      4.1.       Tekil Operatörler         71

      4.2.       Aritmetik Operatörler 72

      4.3.       İlişkisel Operatörler    74

      4.4.       Mantıksal Operatörler74

      4.5.       Atama Operatörleri     77

      4.6.       bit-düzeyinde (Bitwise) Operatörler     80

      4.7.       Kaydırma Operatörleri81

      4.8.       Koşula Bağlı (?: ) Operatör      82

      4.9.       Değişken Türü (typeof) Operatörü        82

      4.10.     Nesne Dönüştürme (as) Operatörü         83

      4.11.     Türün Uzunluğunu Öğrenme (sizeof) Operatörü               84

      4.12.     Taşma Kontrol (checked ve unchecked) Operatörleri       85

      4.13.     Operatörlerin Öncelik Sırası      86

      4.14.     Özet

      4.15.     Sorular

 

Bölüm 5.   Kontrol Deyimleri

      5.1.       Koşul Deyimleri          89

      5.2.       Seçme Deyimi              93

      5.3.       Döngü Deyimleri         95

             5.3.1. while Deyimi          95

             5.3.2. do Deyimi 96

             5.3.3. for Deyimi               97

             5.3.4. foreach Deyimi     98

      5.4.       Atlama/Dallanma Deyimleri       99

      5.5.       Temel Giriş/Çıkış İşlemleri       102

      5.6.       Özet

      5.7.       Sorular

 

Bölüm 6.    Diziler

      6.1.       Tek-Boyutlu Diziler  105

      6.2.       Çok-Boyutlu Diziler  107

      6.3.       Karışık Boyutlu (Jagged) Diziler           109

      6.4.       System.Array ve Dizi İşlemleri110

             6.4.1.    System.Array Özellik ve Yordamları 110

      6.5.       Dinamik Diziler          117

      6.6.       Özet

      6.7.       Sorular

 

Bölüm 7.    Nesne Yönelimli Programlama

      7.1.       Sınıf ve Nesne Nedir?              119

      7.2.       Sınıf ve Nesne Tanımlamak     122

      7.3.       Sınıf Üyeleri               125

      7.4.       Yordamlar (Methods)               126

             7.4.1. Parametreler           128

   7.4.1.1. Değer veya Referans Yoluyla Parametre Geçmek

   7.4.1.2. Yordamlara Değişken Sayıda Parametre Göndermek

             7.4.2. Yinelemeli Yordamlar            132

             7.4.3. Main() Yordamı   133

      7.5.       Yapıcılar (Constructors)          133

      7.6.       Yıkıcılar (Destructors)              135

      7.7.       Özellikler ve İndeksleyiciler     137

             7.7.1. Özellikler (Properties)           137

             7.7.2. İndeksleyiciler (Indexers)     140

      7.8.       Özet

      7.9.       Sorular

 

Bölüm 8.    Statik Üyeler & Harici Sınıflar

      8.1.       Statik Üyeler              143

      8.2.       Statik Sınıflar             146

      8.3.       this Anahtar Sözcüğü              148

      8.4.       İsim-uzayı (Namespace)           148

      8.5.       Proje İçinde Sınıf Dosyaları Dâhil Etmek

      8.6.       Parçalı Sınıf155

      8.7.       Özet             158

      8.8.       Sorular        158

 

Bölüm 9.    OOP'nin Temel İlkeleri

      9.1.       Soyutlama (Abstraction)         159

      9.2.       Sarmalama (Encapsulation)     159

             9.2.1.    Erişim Belirleyiciler (Access Modifiers)          160

      9.3.       Çok Şekillilik (Polymorphism) 163

             9.3.1.    Yeniden Yüklenme (Overloading)    163

             9.3.2.    Arabirimler (Interface Polymorphism)             166

             9.3.3.    Soyut Sınıf           170

      9.4.       Kalıtımsal Çok-şekillilik (Inheritance Polymorphism)

             9.4.1.    Üye Gizlemek (Shadowing)               180

             9.4.2.    Temel Sınıftaki Üye Erişim Sözcükleri (base, this)

             9.4.3.    Yapıcı ve Yıkıcı Kalıtımı     184

             9.4.4.    Erken Bağlama ve Geç Bağlama       185 

             9.4.5.    Erişim Belirleyici Tablosu  187

      9.5.       Nesne Tabanlı Programlama   187

      9.6.       Özet

      9.7.       Sorular

 

Bölüm 10.        Yapı, Numaralandırma ve Öznitelik

      10.1.     Yapı (Struct)              189

             10.1.1. Yapı Üyeleri         191

             10.1.2.  Yapı ve Kalıtım   192

             10.1.3.  İçiçe Yapılar        193

             10.1.4.  Yapı ve Sınıf Arasındaki Fark

      10.2.     Numaralandırma        195

      10.3.     Öznitelikler (Attributes)           197

             10.3.1.  Conditional Özniteliği      200

             10.3.2.  Obsolete Özniteliği             201

      10.4.     Özet             202

      10.5.     Sorular        202

 

Bölüm 11.        Aykırı Durum Yönetimi

      11.1.     try, catch ve finally Anahtar Sözcükleri

      11.2.     Aykırı Durum (Exception) Yaratmak      206

      11.3.     Kullanıcı Tanımlı Aykırı Durum Türü    207

      11.4.     System.Exception Üyeleri       207

      11.5.     Özet

      11.6.     Sorular

 

Bölüm 12.        NET’te Koleksiyon Nesneleri

      12.1.     Koleksiyon Sınıfları

             12.1.1.  DiziListe (ArrayList)         212

             12.1.2.  ÇırpıTablosu (Hashtable) 216

             12.1.3.  SıralıListe (SortedList)      218

             12.1.4.  Yığın (Stack)

             12.1.5.  Kuyruk (Queue)

             12.1.6.  bit Dizisi (BitArray)           226

             12.1.7.  CollectionBase ve DictionaryBase Sınıfları230

      12.2.     Koleksiyon Arabirimleri           230

             12.2.1. ICollection Arabirimi         231

             12.2.2.  IList Arabirimi    232

             12.2.3.  IDictionary Arabirimi       233

             12.2.4.  IEnumerable Arabirimi     235

      12.3.     yield Anahtar Sözcüğü         241

      12.4.     Generic Veri Türü     243

             12.4.1. Generic Sınıf ve Generic Yordam

             12.4.2.  Generic Mimarisinde Kısıtlama (Constraint) Kullanımı248

             12.4.3.  default() Operatörü      250

             12.4.4.  Generic Koleksiyon Sınıfları

             12.4.5.  Generic Delegate               254

      12.5.     Özet

      12.6.     Sorular

 

Bölüm 13.        Delegeler ve Olaylar

      13.1.     Delegeler    257

      13.2.     Olaylar (Events)        263

      13.3.     System.EventArgs Sınıfı           265

      13.4.     Dinamik Kontrol Örneği           267

      13.5.     Anonim Yordamlar   268

      13.6.     Özet

13.7.       Sorular

 

Bölüm 14.        .NET’te Giriş/Çıkış Kullanımı

      14.1.     Dosya Yazma ve Okuma İşlemleri          278

             14.1.1.  Kanal (Stream) Kavramı    278

             14.1.2.  Byte ve Karakter Kanal Sınıfları      279

             14.1.3. Byte Tabanlı Dosya Okuma/Yazma (FileStream)

             14.1.4.  Karakter Tabanlı Dosya Okuma/Yazma         286

             14.1.5.  StringReader ve StringWriter Kullanımı      288

             14.1.6.  İkili Verileri Okumak ve Yazmak       288

             14.1.7.  MemoryStream Kullanmak              289

      14.2.     Dosya ve Klasör İşlemleri       290

             14.2.1.  Directory ve DirectoryInfo Sınıflarının Kullanımı

             14.2.2.  File ve FileInfo Sınıflarının Kullanımı            294

             14.2.3.  Path Sınıfının Kullanımı   295

      14.3.     Özet

      14.4.     Sorular

 

Bölüm 15.        Sözce/String Türü ve Karakter Biçimlendirme İşlemleri

      15.1.     Sözce/String Türünün Özellikleri

      15.2.     String Sınıfının Yordamları      301

      15.3.     StringBuilder Sınıfı  305

      15.4.     Karakter, Sayı ve Tarih Biçimlendirme Yöntemleri

      15.5.     Sayısal Biçim Belirleyicileri      308

      15.6.     Tarih ve Saati Biçimlendirmek 310

      15.7.     .NET’te Genelleştirme ve Yerelleştirme 312

      15.8.     Kültüre Bağlı Biçimlendirme    315

      15.9.     Kaynak (Resource) Dosyaları 317

15.10.   System.Resources Sınıfı Kullanımı   320

15.11.   Yerelleştirmede Kaynak Dosyanın Kullanılması

      15.12.   Özet

      15.13.   Sorular

 

Bölüm 16.        Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

      16.1.     Tekil Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi               326

      16.2.     İkili Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi 327

      16.3.     İlişkisel Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi          328

      16.4.     Dönüşüm Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi      330

      16.5.     Özet

      16.6.     Sorular

 

Bölüm 17.        Yansıma (Reflection)

      17.1.     Tür Üyeleri Hakkında Bilgi Almak          335

      17.2.     Tür Üyelerini Çağırmak            339

      17.3.     Bütünleştirilmiş Koddan (Assembly) Tür Yüklemek

      17.4.     Özet

      17.5.     Sorular

 

Bölüm 18.        Emniyetsiz Kod ve İşaretçiler

      18.1.     İşaretçiler

      18.2.     fixed Deyimi 

      18.3.     stackalloc Deyimi

      18.4.     Özet

18.5.       Sorular

 

Bölüm 19.  Çok Parçacıklı (Multithreading) Programlama

      19.1.     .NET’te Çok Parçacıklı Programlama      362

      19.2.     Parçacıkları Oluşturmak ve Çalıştırmak  363

      19.3.     Parçacıkları Bekletmek              364

      19.4.     Parçacıkların Sona Ermesini Beklemek   365

      19.5.     Parçacıkları Yok Etmek             368

      19.6.     IsBackground Özelliği             370

      19.7.     Parçacığın Durumunu Öğrenmek           371

      19.8.     Parçacık Öncelikleri  372

      19.9.     Parçacık Güvenliği ve Eşitleme               374

      19.10.   Monitor Sınıfını Kullanmak     376

      19.11.   Mutex Sınıfını Kullanmak        379

      19.12.   Semaphore Sınıfını Kullanmak

      19.13.   Özet

      19.13. Sorular

 

Bölüm 20.   Bütünleştirilmiş Kod (Assembly) Türleri ve Kullanımı 

               20.1.        Özel ve Genel Bütünleştirilmiş Kodlar

               20.2.        XML tabanlı Açıklama / Kod Belgelendirmesi Oluşturmak

               20.3.       Özet

         20.4.       Sorular 

 

Bölüm 21. Windows Form Uygulamaları (GUI)

      21.1.     Windows Uygulamaları Olaya Dayalıdır

      21.2.     İlk Windows Uygulama Örneği              401

      21.3.     VS.NET Panelleri ve Menüleri404

      21.4.     Windows Form Kontrolleri     406

      21.5.     Windows Uygulamalarında Yaygın Kullanılan Kontroller

      21.6.     Menü ve Araç Çubuğu Kontrolleri        422

      21.7.     Diyalog Kontrolleri   424

      21.8.     Belge Yazdırma Kontrolleri      430

      21.9.     Veri Kontrolleri          436

      21.10.   Cristal Report  Kontrolleri      446

      21.11.   MDI Uygulamaları    452

      21.12.   Kurulum Projesi Hazırlamak    454

      21.13.   Özet

      21.14.   Sorular

 

Ek A:  UML Diyagramları

Kaynakça

Dizin

 


Cilt 2.  İleri Düzey Programlama

İÇİNDEKİLER

Bölüm 22.      ADO.NET Mimarisi

      22.1.     Veri Erişim Bileşenleri

      22.2.      ADO.NET Nedir?       486

      22.3.      ADO.NET Mimarisi    487

      22.4.     Özet

      22.5.     Sorular

 

Bölüm 23.      ADO.NET Bağlantılı Sınıflar

      23.1.      DbConnection Nesnesi        492

      23.2.      Bağlantı Cümlesinin Saklanması      493

      23.3.      DbCommand Nesnesi     500

             23.3.1.      DbCommand Nesnesinin Yürütülmesi

      23.4.      DbDataReader Nesnesi 504

             23.4.1. DbDataReader Sınıfının Üyeleri       511

      23.5.      DbParameter Nesnesi     513

      23.6.      DbTransaction Nesnesi        515

             23.6.1.      ADO.NET 2.0 Transaction (İşlem-bilgi)Yönetimi

             23.6.2.  Savepoint Kavramı

      23.7.     Özet

23.8. Sorular

 

Bölüm 24.      ADO.NET Bağlantısız Sınıflar

      24.1.      DbDataAdapter Nesnesi      527

      24.2.      DataSet ve DataTable Nesneleri 529

             24.2.1. DataTable Nesnesinde Kayıt Arama ve Filtreleme

             24.2.2.      Değişen Kayıtlar Hakkında Bilgi Almak     538

             24.2.3.      Tablodaki Değişiklikleri İzlemek      541

             24.2.4.      DataTable ile XML Okuma ve Yazma        542

             24.2.5.      DataTable Olayları     543

             24.2.6.      DataSet Nesnesinin Üyeleri      543

             24.2.7.      LoadOption Numaralandırma       547

             24.2.8.      DataTable Merge() Yordamı       549

      24.3.      DataView Nesnesi     552

      24.4.      Tablodan “TOP N” Kayıt Almak        557

      24.5.      DataViewManager Nesnesi       558

      24.6.      DataTableReader Nesnesi 562

      24.7.      DataRelation Nesnesi     564

      24.8.      Kısıtlama Kullanımı 569

      24.9.      Hesaplanmış Kolon Oluşturulması

24.10.    Özet

24.11.    Sorular

 

Bölüm 25.      DataSet Nesne Türleri

      25.1.     Typed Dataset Oluşturulması

25.2.       Özet

25.3.       Sorular

 

Bölüm 26.      DataAdapter Kullanımı

      26.1.     Tablo Eleştirilmesi    591

      26.2.      Fill() ve FillSchema() Yordamları

      26.3.      Update() Yordamı    599

      26.4.      DataAdapter Olayları     603

      26.5.      Identity Bilgisinin Alınması   606

      26.6.      AcceptChangesDuringFill ve AcceptChangesDuringUpdate Özellikleri 610

      26.7.      Concurrency Violation Sorunu (Eş Zamanlı Uyumsuzluk) 614

      26.8.      DbCommandBuilder Nesnesi       618

      26.9.      DataAdapter UpdateBatchSize Özelliği

      26.10.   Özet

      26.11.   Sorular

 

Bölüm 27.     İleri ADO.NET Konuları

      27.1.     ADO NET’te Bağlantı Havuzu

      27.2.      ADO.NET’te MARS Özelliği

      27.3.      DataSet ile DataReader Arasındaki Fark

      27.4.      Asenkron Veri Erişimi

            27.4.1. Havuz (Pooling) Modeli

             27.4.2.  Bekleme (Wait) Modeli

             27.4.3.  Geri-Çağırma (CallBack) Modeli

      27.5.      SqlDependency ve SqlBulkCopy Nesneleri

      27.6.     Data Provider Bağımsızlığı (DbProviderFactory)

      27.7.     Özet

      27.8.     Sorular

 

Bölüm 28.      XML Nedir?

      28.1.     XML Nedir?    665

      28.2.     XML ve DTD Kullanımı       668

             28.2.1.      DTD İçerisinde Elementlerin Tanımlanması       670

             28.2.2.      DTD İçerisinde Özniteliklerin Tanımlanması       673

             28.2.3.      DTD İçerisinde Varlıkların Tanımlanması       675

      28.3      XML İsim-uzayı             676

      28.4.     XML Şeması   677

             28.4.1.      Şemada Element ve Öznitelik Tanımlama      678

             28.4.2.      Kullanıcı Tanımlı Veri Türleri       681

             28.4.3.      XML Şema Belirteçleri (Adverb)   685

      28.5.     XML Biçimlendirme Dili (XSL) 688

      28.6.     XML Adresleme Dili (XPath)

      28.7.     Özet

      28.8.     Sorular

 

Bölüm 29.      .NET Framework’te XML Programlama

      29.1.     Kanal (Stream) Tabanlı XML İşlemleri       695

             29.1.1.      XmlReader Sınıfının Kullanımı 696

             29.1.2.      XmlReader ile Belgenin Doğrulanması

             29.1.3.      XmlWriter Sınıfının Kullanımı 702

      29.2.     DOM Tabanlı XML İşlemleri    703

             29.2.1.      XmlDocument Sınıfının Kullanımı 704

      29.3.     XML Dönüştürme (XslTransform Sınıfı) 708

      29.4.      .NET’te XPath Uygulaması    709

       29.5.      DataSet ve XML İlişkisi    710

             29.5.1.      DataSet’i XML Olarak Yazdırmak       711

             29.5.2.      XML Belgesini DataSet’e Yüklemek 714

      29.6.      XmlDataDocument Sınıfı       715

      29.7.     İlişkili Tablolar ve XML       716

      29.8.     .NET Serileştirme İşlemleri    719

      29.9.     Özet

      29.10.   Sorular

 

Bölüm 30.     C# 3.0 Yenilikleri

      30.1.      Bilinçsizce Türlendirilmiş Değişkenler    727

      30.2.      Anonim/İsimsiz Veri Türleri  728

      30.3.     Nesne ve Koleksiyon İlklendirme      729

      30.4.      Genişletme Yordamları      730

      30.5.      Lambda İfadeleri     732

      30.6.     Parçalı Yordam            734

      30.7.     Yeni Nesil Veri Programlama Modeli (ADO.NET 3.5)

             30.7.1.      Varlık-İlişki Modellemesi

             30.7.2.      Nesne-İlişki Haritalama

             30.7.3.      ADO.NET Entity Framework

      30.8.     Özet

      30.10.   Sorular

 

Bölüm 31.      LINQ Sorgulama Yöntemi

      31.1.     Dil ile Bütünleşik Sorgulama

      31.2.     LINQ Sorgu Sözdizimi ve Yürütülmesi

      31.3.     LINQ Operatörleri

             31.3.1.      Kısıtlama Operatörleri

             31.3.2.      Seçme Operatörleri 

             31.3.3.      Bölümleme Operatörleri 

             31.3.4.      Birleştirme Operatörleri

             31.3.5.      Ulama Operatörleri

             31.3.6.      Sıralama Operatörleri

             31.3.7.      Gruplama Operatörleri  

             31.3.8. Küme Operatörleri

             31.3.9. Dönüştürme Operatörleri

             31.3.10. Eşitlik Operatörleri

             31.3.11. Eleman Operatörleri

             31.3.12. Üretim Operatörleri 

             31.3.13. Ölçüm Operatörleri

             31.3.14. Gruplama Fonksiyonu Operatörleri

      31.4.     İleri LINQ Örnekleri

      31.5.      Dataset için LINQ

      31.6.     Özet

      31.7.     Sorular

 

Bölüm 32.     SQL ve XML için LINQ Kullanımı

      32.1.      SqlMetal Aracı         788

      32.2.     O/R Tasarım Aracı       792

      32.3.     Veri Çekme Sorguları       795

      32.4.     Veri Güncelleme Sorguları   798

      32.5.      DLINQ’de SQL İfadelerinin Çalıştırılması  

      32.6.     Stored Procedure ve Function Kullanımı

      32.7.      DLINQ’de Transaction Desteği     807

      32.8.      DataContext Sınıfının Veritabanı Yordamları

      32.9.     XML için LINQ (XLINQ)    815

      32.10.   XML Belgesini XLINQ ile Sorgulamak

             32.10.1. Alt veya Üst Düğümleri Seçme

      32.11.   XML Belgesinde DML Örnekleri

      32.12.   Özet

      32.13.   Sorular

 

Ek A:   .NET Framework Mimarisi ve Bileşenleri

      A.1.      Framework Class Library (FCL)'nin Önemli İsim-uzayları

      A.2.     Dosya Formatı (Portable Executable - PE)   

      A.3.     NGEN mi JIT mi?

      A.4.     .NET Yürütme Modeli (CLR Execution Model) 

      A.5.     Bellek Yönetimi ve Çöp Toplama 

             A.5.1.      Çöp Toplama Algoritması  

             A.5.2.      Finalization

             A.5.3.      Finalization ve Çöp Toplayıcı

             A.5.4.      Çöp Toplayıcının Programlaması

             A.5.5.      Çöp Toplama Performansı

             A.5.6.      Güçlü ve Zayıf Referanslar

Kaynakça

Dizin    

 

Toplam 980 sayfa.